ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

Školní Vzdělávací Program

Základní informace (celé znění v dokumentech školy)

Pojetí školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence občanské
 6. kompetence pracovní

Základní pilíře školního vzdělávacího programu ZV

Co chceme a kam směřujeme...

 • Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny.
 • V případě, kde je to možné provádět sociální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se sociálním znevýhodněním.
 • Podporujeme i myšlenku zavádění speciálních tříd.
 • Chceme srovnatelnou péči věnovat dětem nadaným, ale i dětem se zájmem a dětem s problémy v učení.
 • Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jinými druhy nadání jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. a žáky se zájmem.
 • Podporujeme zásadu „od hraní k vědění“.
 • Důležitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc; nejdůležitějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče.
 • Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra (klima).
 • Ústřední cíl školy spatřujeme ve výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi.
 • Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení.
 • Podpora dětí k učení se – vybírat vhodné metody, podněcovat k učení se, tvořivému myšlení, využívat informační a komunikační prostředky, vést k všestranné komunikaci, rozvíjet schopnost spolupracovat, formulovat své myšlenky, aktivně přispívat k diskuzi, vést k toleranci, naslouchat jiným, …
Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ