ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

Školská rada Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5

Podle zákona č.561/2005 Sb., §167 byla na škole založena dne 19. 01.2006 školská rada. V roce 2009 proběhly volby do nové školské rady. Funkční období nově zvolené šestičlenné školské rady je na období let 2012 – 2014.

Úkoly Školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách a navrhuje jejich změny
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Volba zástupců do školské rady z řad rodičů proběhla dne 21. 11. 2011 od 16. 30 do 18.00 v prostorách školy. Členy školské rady z řad rodičů se stali

pan Luboš Mareček a pan Petr Herišer.

Volba do školské rady ze zástupců pedagogických pracovníků školy se konala dne 21. 11. 2011 ve 14 hodin. Členy školské rady se stali

Mgr. Lucie Marková a Mgr. Jiří Vosyka.

Do školské rady byli jmenován Radou města i zástupci za zřizovatele

pan Vlastimil Žáček a Ing. Jan Řeřicha.

další informace:

Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ