ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

přípravné třídy

Na naší škole byla přípravná třída poprvé zřízena v září 2007 a od té doby se pro její kvalitu otevírá každý školní rok. Dokonce se v loňském i letošním školním roce zaplnily dva přípravné ročníky.

Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v první třídě a předcházet případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich rozvoj a podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních aktivitách. Obě třídy vedou plně kvalifikované elementaristky a pomáhá jim asistentka pedagoga. Vaše děti se zde plně adaptují na školu a připraví na vstup do první třídy. V průběhu školního roku napravují s pomocí učitelek své nedostatky a plně se odhalí jejich přednosti, nadání a talent. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožní věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb.

Současné přípravky jsou umístěny v pavilonu tělesné výchovy a družin. Třídy mají svá centra vybavená kvalitními didaktickými a učebními pomůckami, stavebnicemi, hračkami. Děti mají poblíž své třídy sociální a hygienické zázemí mohou využívat i další prostory školy – knihovnu, tělocvičnu, hřiště, kinosál, počítačovou učebnu, družina a po dohodě mohou navštívit i výuku v prvních třídách.

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu

Učivo je rozpracováno orientačně do okruhů. Režim je na začátku podobný režimu v mateřské školce, ale později přechází na volnější režim základní školy. Vyučovací bloky jsou kratší a v době individuální či skupinové hry se pedagog věnuje jednotlivým dětem. Rodiče mohou pro děti využít školní družinu i školní jídelnu a mimoškolní volnočasové aktivity v zájmových kroužcích. Pokud mají rodiče zájem, je možné navštívit po dohodě výuku či se do ni i zapojit.

Režim dne v přípravné třídě

  • 07:45 — 08:00 Předávání dětí a komunikace s rodiči, pokud nejsou v ranní školní družině
  • 08:00 — 08:15 Individuální hra dětí
  • 08:15 — 08:45 Komunikační činnosti v kruhu
  • 08:45 — 09:00 Hygiena, svačina
  • 09:00 — 09:40 Činnost I. Rozumová výchova a grafomotorika
  • 09:40 — 10:00 Relaxace
  • 10:00 — 10:40 Činnost II. výchovy dle rozvrhu (pohybové, hudební, výtvarné činnosti)
  • 10:40 — 11:45 Relaxace, didaktické hry, pobyt venku, individuální práce s dětmi dle osobních plánů
Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ