ZákladníškolaVojnovičovaMotto školy: Škola pro každého - škola pro život

Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim pomohou orientovat se v rychle se měnícím světě.

více z vize školy

školní družina školní rok 2013 / 2014

Motto: učíme se tím, že věci děláme

Školní družina /dále ŠD/ při ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 zajišťuje provoz pro žáky do třetích tříd. Oddělení ŠD jsou umístěny v budově Paprsku v ulici Školní 820/17A, v pavilonu tělocvičny a v pavilonu vedení školy. Děti jsou rozděleny do jedenácti oddělení, které mají svůj časový rozvrh a výchovný plán přizpůsobený jejich věku a schopnostem. Týdenní a denní rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny (střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností).

Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny, jehož součástí je Směrnice pro stanovení poplatků za ŠD. Každý týden se ve ŠD dětem nabízí různorodé aktivity, které rozvíjejí jejich schopnosti a umožní jim poznat vlastní osobnost a jejich místo ve skupině. Děti jsou vedené ke správnému chování a jednání s dospělými osobami, nejen ve škole, ale i mimo ni. Učíme je kamarádskému chování v dětském kolektivu, větší samostatnosti a odpovědnosti za své chování.

provozní doba

pondělí – pátek6:00 — 7:45
11:30 — 17:00

denní rozvrh

6:00 — 7:45příchody dětí do ŠD, zájmová činnost
11:45 — 13:00hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
13:00 — 15:00vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost
15:00 — 17:00zájmové útvary, rekreační činnosti, odchody dětí

odpočinkové činnosti

jsou klidné, pohybově i duševně nenáročné, zařazují se ráno po příchodu do ŠD a odpoledne po obědě. Patří sem relaxace na koberci, klidné hry - námětové, konstruktivní, stolní, komunitní, poslech četby, sledování pohádek, poslech písniček, prohlížení a četba z knih a dětských časopisů, rozhovory s žáky podle jejich potřeb.

rekreační činnosti

mají formu pohybových aktivit, co nejvíce na zdravém vzduchu. Patří sem pohybové hry na hřišti, na zahradě, v tělocvičně, hry v přírodě, orientační hry, vycházky spojené s brannou a přírodovědnou činností, plavání, hudebně pohybové hry, tělovýchovné chvilky v průběhu různých zaměstnání.

zájmové činnosti

rozvíjejí všechny stránky osobnosti dětí, pomáhají uspokojovat, kultivovat a rozvíjet jejich rozmanité potřeby a zájmy. Ve ŠD se děti seznamují s obecně zaměřenými základními druhy zájmových činností. Tvořivá zájmová činnost u žáků rozvíjí estetické cítění a vztah k práci.

Výtvarné činnosti – různé techniky, výstavky, účast na výtvarných soutěžích.

Pracovní činnosti – výrobky z různých materiálů, výstavy, dárky pro rodiče, kamarády.

Hudebně pohybové činnosti – nácvik písní, tanečků, besídky pro rodiče, soutěže.

Literárně dramatická činnost – básničky, dramatizace pohádek, prvky dramatické výchovy.

činnosti sebeobslužné

vedou děti k upevňování hygienických a kulturních návyků a činnosti veřejně prospěšné vedou děti k přiměřenému podílu na dobrovolné práci ve prospěch druhých, k tvorbě i ochraně životního prostředí. Žáci se podílejí na úpravě místností družiny, pomáhají menším a slabším.

oddělení školních družin a klubu 2013 / 2014

oddělení vychovatelka kontakty umístění třída
1.oddělení
ŠD 1
Blašková Nataša, Bc. 736 423 759
blaskova@zsvojnovicova.cz
Paprsek 2.A, 0.B
2. oddělení
ŠD 2
Kučerová Miloslava 775 260 768
kucerova@zsvojnovicova.cz
Paprsek 2.B, 0.B
3. oddělení
ŠD 3
Kolářová Renata 603 848 464
kolarova@zsvojnovicova.cz
pavilon TV 1.A, 0.A
4. oddělení
ŠD 4
Melichová Jitka 725 415 327
melichova@zsvojnovicova.cz
pavilon TV 1.D, 0.A
5. oddělení
ŠD 5
Parýzková Radka, Bc. 725 888 199
paryzkova@zsvojnovicova.cz
pavilon TV 2.D, 0.B
6. oddělení
ŠD 6
Živnůstková Ilona 774 178 905
zivnustkova@zsvojnovicova.cz
Paprsek Paprsek
7. oddělení
ŠD 7
Hnilicová Irena 776 602 899
kusnirova@zsvojnovicova.cz
Paprsek Paprsek
8. oddělení
ŠD 8
Brožová Lucie 734 702 605
brozova@zsvojnovicova.cz
pavilon vedení 3.A, 3.D
9. oddělení
ŠD 9
Jarmila Kučerová kucerovaj@zsvojnovicova.cz pavilon vedení 3.A, 3.B
10.oddělení
ŠK 10
Netíková Eva 728 485 147
netikova@zsvojnovicova.cz
pavilon ŠJ 4. - 9.tř
11.oddělení
ŠD 11
Kušnírová Petra 776 602 899
kusnirova@zsvojnovicova.cz
Pavilon TV 1.B, 0.A
12.oddělení
ŠD 12
Orságová Marie 607 913 916
orsagova@zsvojnovicova.cz
Paprsek Paprsek

plán činností ŠD na školní rok 2013 / 2014

Září

 1. Moje školní taška
 2. Sportovní turnaje
 3. Vycházky do okolí

Říjen

 1. Vycházka do okolí – sběr přírodnin
 2. Výstavka podzimních plodů
 3. Hallowenský týden
 4. Orientační a vědomostní hry

Listopad

 1. Loučení s podzimem, opékání vuřtů
 2. Drakiáda
 3. Kvízy a hry
 4. Lampionový průvod – svátek sv. Martina

Prosinec

 1. Výroba přání a dárků na Vánoce
 2. Návštěva výstavy Betlémů
 3. Vánoční besídky pro děti a rodiče
 4. Filmové představení

Leden

 1. Zimní olympiáda
 2. Výroba dárků k zápisu do 1. tříd
 3. Turnaje
 4. Vědomostní hry

Únor

 1. Návštěva kuželny
 2. Výroba "Valentýnek"
 3. Sportovní odpoledne v tělocvičně
 4. Karneval

Březen

 1. Otvírání studánek
 2. Čtyřboj zručnosti
 3. Pohádkový týden
 4. Oživování lidových tradic, velikonoční zvyky a obyčeje

Duben

 1. Barevný den
 2. Pálení čarodějnic
 3. Besedy – dopravní výchova
 4. Soutěž ve znalosti dopravních pravidel, předpisů, značek

Květen

 1. Plavání
 2. Výroba dárků ke Dni matek
 3. Beseda – záchranáři, hasiči
 4. Hry, soutěže

Červen

 1. Bukovský červánek
 2. Rozloučení se školním rokem – výlety, vyhodnocení celoročních soutěží a projektů

rozpis zájmových útvarů 2013 / 2014

název den čas místo věk vedoucí kontakt
sportovní sekce
Sportovní hry PO 14.30 — 15.30 Tělocvična 6. — 9.tř, Mgr. Jiří Vosyka 605 965 546
Pohybové hry PO 15:30 — 16:30 Tělocvična 0. — 2.tř. Bc. Nataša Blašková 736 423 759
Míčové hry ÚT 15.00 — 16.00 Paprsek 1. — 5.tř Petra Kušnírová 776 602 899
Stolní tenis ST 14:30 — 15:30 Tělocvična 4. — 9.tř Lada Himmelová 732 657 543
Florbal ST 14:00 — 15:30 Tělocvična 5. — 9.tř Mgr. Jiří Vosyka 605 965 546
Aerobik ST 16.00 — 17.00 Paprsek 1. — 3.tř. Mgr. Marcela Mašková 723 424 136
Florbal ČT 15:30 — 16:30 Tělocvična 3. — 5.tř Mgr. Josef Hájek 723 406 480
hudebně — taneční sekce
Taneční klub PO-PA 16.30 — 18.00 Tělocvična 1. — 9.tř Bc. Radka Parýzková 725 888 199
Pěvecký sbor ÚT 15.00.17.00 Kinosál 0. — 9.tř Veronika Tomsová  
Flétna ÚT 15.00 — 16.00 III.B 1. — 3.tř Mgr. Monika Havlicec 774 097 025
Hrajeme a zpíváme ST 15.00 — 16.30 ŠD Pap 1. — 3.tř Miloslava Kučerová 775 260 768
tvořivá sekce
Tvořivá dílna PO 15:15 — 16:45 Učebna VV 4. — 9.tř Ing.Zdeňka Holubová 723 435 623
Šikulka ÚT 15.15 — 16.30 III.B 1. — 3.tř Mgr. Lenka Kasperová 777 165 539
Keramika žáci ČT 15.30 — 17.00 Učebna VV 4. — 9.tř. Mgr. Lucie Marková 607 108 407
Keramika rodiče ČT 17.00 — 18.30 Učebna VV   Mgr. Lucie Marková 607 108 407
Malí kuchaři ÚT 15:00 — 17:00 Kuchyňka 2. — 3.tř Bc. Nataša Blašková 736 423 759
sekce rozvoje nadání
Klub nadaných ČT 15.00 — 16.00 V. A 1. — 2.tř Mgr. Dagmar Horčičková 728 700 415
Kostka ST 14.00 — 15.00 Knihovna 4. — 9.tř Mgr. Eva Radimská 602 947 580
Kostička ST 15:00 — 16.00 Knihovna 1. — 3.tř Lada Himmelová 732 657 543
Klub objevitelů PO 14.00 — 15.30 VI.A 6. — 9.tř, Mgr. Jaroslava Arnoštová
Mgr. Vlastimila Jošková
733 678 338
606 683 475
Klub objevitelů ST 15.30 — 16.30 II.D 1. — 3.tř. Bc. Kateřina Vodrážková 725 808 623
jazyky
Angličtina PO-ČT 15.15 — 16.00
16.00 — 16.45
Učebny 1. — 9.tř. Bc. Lenka Melichová
Lenka Linhartová
606 885 436
737559083

Do zájmového útvaru při školním klubu se musí každý účastník písemně přihlásit či odhlásit.

Platba za kroužky je zahrnuta v poplatku za školní družinu či klub.

Veškeré další informace Vám poskytne vedoucí úseku výchovy paní Jitka Melichová, tel. 725 415 327.

Copyright 2012 © content Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. All rights reserved.
Copyright 2012 © web & design SovaPC.cz. All rights reserved. αδμ